Jouw kinderen laten meewerken in de onderneming kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Door het uitbetalen van loon aan jouw kinderen wordt de belaste winst van jouw bedrijf verminderd en je kinderen kunnen gebruikmaken van de heffingskortingen en eventuele lagere tariefschijven.

Er zijn de volgende mogelijkheden om dit te regelen:

  1. het aangaan van een arbeidsovereenkomst (echt dienstverband)
  2. het aangaan van een arbeidsverhouding die wordt overheerst door de familierelatie (fictief dienstverband);
  3. het aangaan van een samenwerkingsverband.

Ad 1. Arbeidsovereenkomst
Indien je overgaat tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst is het belangrijk dat je deze arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden sluit als met eventuele andere werknemers. Voor deze mogelijkheid kan dan ook een reguliere arbeidsovereenkomst worden gebruikt. Met het sluiten van een arbeidsovereenkomst ben je verplicht loon/salaris uit te betalen. Hierbij moet je ook maandelijks een loonstrook maken en elk jaar een jaaropgave verstrekken. Veelal zal een arbeidsovereenkomst met je kind een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn (lage WW-premie 2,94%), er kan echter ook gekozen worden voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (hoge WW-premie 7,94%).

Voordeel
Als je ervoor kiest om een arbeidsovereenkomst te sluiten met je kind, zijn de loonkosten voor de onderneming aftrekbaar. Het kind moeten over het loon wel inkomstenbelasting betalen. In veel gevallen zal er echter per saldo een voordeel zijn. Het loon van je kind wordt namelijk eerst verlaagd met de heffingskortingen voordat de belasting wordt berekend. De hoogte van dit voordeel is afhankelijk van het loon dat je overeenkomt en van de hoogte van de winst. Bij een arbeidsovereenkomst is het meewerkende kind verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dit levert een voordeel op omdat het kind hierdoor aanspraak kan maken op een ziektewet- of werkloosheidswetuitkering.

Ad 2 Fictieve dienstbetrekking
Als je een arbeidsverhouding aangaat met je kind die overheerst wordt door de familierelatie en het kind is minimaal 15 jaar, dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking voor de loonbelasting. Als het meewerkende kind een fictieve dienstbetrekking heeft, is de ouder inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen. Tevens moet hij de werkgeversheffing ZVW betalen en voldoen aan de bijbehorende administratieve verplichtingen, denk hierbij aan het bewaren van een kopie van het identiteitsbewijs. Bij een fictieve dienstbetrekking is je kind niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er worden geen sociale lasten afgedragen door de inhoudingsplichtige.

Onder bepaalde voorwaarden kun je bij een fictieve dienstbetrekking onder de vereenvoudigde regeling meewerkende kinderen vallen.
Voorwaarden om onder deze regeling te vallen zijn:

• Er is sprake van een eenmanszaak, VOF, CV of maatschap;
• je hebt vóór de eerste uitbetaling de naam, het adres en het burgerservice nummer van je kind in de administratie opgenomen;
• het kind werkt in een onderneming van zijn ouders;
• het kind behoort tot je huishouden;
• het kind is minimaal 15 jaar;
• het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
• het kind heeft geen winst uit onderneming;
• je hebt toestemming van de Belastingdienst.

Behoren tot huishouden
Je kind behoort in ieder geval tot je huishouden indien jullie op hetzelfde adres staan ingeschreven (samenwonen) en het kind (gemiddeld) minstens vier nachten per week thuis slaapt.

Toestemming Belastingdienst
Daarnaast is het erg belangrijk toestemming van de Belastingdienst te vragen alvorens de vereenvoudigde regeling toe te passen. Indien je geen toestemming hebt, gelden de normale administratieve verplichtingen.

Voordelen
Indien je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, mag je de vereenvoudigde regeling meewerkende kinderen toepassen. Deze regeling houdt in dat je maar één keer per jaar aangifte loonheffingen moet doen, een maand na afloop van het kalenderjaar. Voor de aangifte geldt een apart loonheffingsnummer voor meewerkende kinderen, die je kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Een ander voordeel van de regeling is dat je geen loonstaten in hoeft te vullen, wel moet je een loonspecificatie bewaren bij de administratie. Daarnaast moet je altijd de loonheffingskorting toepassen.

Ad 3 Ondernemerschap
Je kunt er ook voor kiezen een samenwerkingsverband met je kind aan te gaan. Dit gaat op dezelfde manier als het aangaan van een samenwerkingsverband met je partner. Je zult dan echter geen gebruik maken van een man-vrouwfirma maar eerder van een VOF. Indien je een onderneming met rechtspersoonlijkheid bezit, bijvoorbeeld een BV zal je kind aandelen moeten inkopen. Voor het inkopen van aandelen is vaak veel geld nodig dat het kind niet heeft. Deze mogelijkheid zal hier dan ook buiten beschouwing worden gelaten.

Rechtsvorm aanpassen
Indien het aangaan van een samenwerkingsverband de beste optie is, moet je je rechtsvorm aanpassen. Hiervoor is onder andere registratie bij de Kamer van Koophandel en bij de Belastingdienst nodig. Het aangaan van een samenwerkingsverband is niet de gemakkelijkste keuze. Indien je een samenwerkingsverband aangaat en daarmee je rechtsvorm aanpast zal de Belastingdienst dit namelijk beschouwen als een staking van de oude onderneming, inclusief afrekening. Vervolgens moet je bij de Belastingdienst melden dat je een nieuwe onderneming bent gestart en krijg je bijvoorbeeld ook een nieuw BTW nummer.

Voordeel
Voordeel bij een samenwerkingsverband is wel dat jullie beide recht hebben op de ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigen- en startersaftrek. Tevens kan de winst door tweeën worden verdeeld waardoor er minder (of geen) winst in de hoogste schijven van de inkomstenbelasting (meer) valt.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Bron: https://tophrdesk.nl/ (waarmee wij met volle tevredenheid samenwerken).